ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ราชกิจจาฯ ประกาศ ข้อกำหนดออกตามความแห่งมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 35) ดาวน์โหลดเอกสาร
7
18 ต.ค. 2564
2 คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 10629/2564 เรื่องการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
15 ต.ค. 2564
3 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกรูด เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
07 ต.ค. 2564
4 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
07 ต.ค. 2564
5 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกรูด เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
05 ต.ค. 2564
6 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 34) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
30 ก.ย. 2564
7 ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง บัญรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านกรูด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
30 ก.ย. 2564
8 ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง บัญรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลบ้านกรูด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
30 ก.ย. 2564
9 ประชาสัมพันธ์!! #ผู้ได้รับผลกระทบ จากโครงการเขื่อนกันทรายและคลื่นและท่าเทียบเรือร่องน้ำบ้านกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
21
29 ก.ย. 2564
10 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเลิกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
31
15 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48