ดาวน์โหลดเอกสาร(แบบฟอร์มต่าง ๆ )
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 แบบประเมินพนักงานเทศบาล เเละลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลดเอกสาร
196
30 พ.ค. 2561
32 แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
167
30 พ.ค. 2561
33 บันทึกข้อความเบิกค่ารักษาพยาบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
157
30 พ.ค. 2561
34 ใบยกเลิกวันลา ดาวน์โหลดเอกสาร
154
30 พ.ค. 2561
35 ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ดาวน์โหลดเอกสาร
172
30 พ.ค. 2561
36 ใบขออนุญาตเปลี่ยนเวรยาม ดาวน์โหลดเอกสาร
150
30 พ.ค. 2561
37 ขอหนังสือรับรองเงินเดือน/บุคคล/เวลาทำงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
176
30 พ.ค. 2561
38 บันทึกรายงานการเข้ารับการฝึกอบรม ดาวน์โหลดเอกสาร
147
30 พ.ค. 2561
39 ใบสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
541
20 พ.ค. 2560
40 แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
2691
02 ก.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5