ดาวน์โหลดเอกสาร(แบบฟอร์มต่าง ๆ )
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
144
24 เม.ย. 2562
22 ใบลาพักผ่อน ดาวน์โหลดเอกสาร
164
12 ก.ย. 2561
23 แบบประเมินประสิทธิภาพ อปท. LPA 2561 ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ดาวน์โหลดเอกสาร
140
12 มิ.ย. 2561
24 แบบประเมินประสิทธิภาพ อปท. LPA 2561 ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
147
12 มิ.ย. 2561
25 แบบประเมินประสิทธิภาพ อปท. LPA 2561 ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
146
12 มิ.ย. 2561
26 แบบประเมินประสิทธิภาพ อปท. LPA 2561 ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
158
12 มิ.ย. 2561
27 แบบประเมินประสิทธิภาพ อปท. LPA 2561 ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
141
12 มิ.ย. 2561
28 ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
150
30 พ.ค. 2561
29 ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
172
30 พ.ค. 2561
30 ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
157
30 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5