ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนจำนวน 2 โครงการ โดยแยกยื่นซอง แต่ละโครงการ โดยไม่เกี่ยวข้องกัน ดังรายการต่อไปนี้ โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสมใจดอนชะมวง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.30 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านกรูดกำหนด) ราคากลาง 300,000.- บาท (-สามแสนบาทถ้วน-) โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสระน้ำ รพช. ช่วงที่ 2 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 474.00 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,133 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านกรูดกำหนด) ราคากลาง 1,195,000 .- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 1103 คน