ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดธงชัยธรรมจักร (ช่วงที่2)
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดธงชัยธรรมจักร (ช่วงที่2) ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 311 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,244 ตร.ม. ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.30 ม.(ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านกรูด ) กำหนดราคากลางเป็นเงิน 726,700.- (เจ็ดแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 240 คน