ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
  รายละเอียด :

 ด้วยกรมส่งเริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดให้อาคาร ประเภท ค.เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๘ ง วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 21 คน