สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกรูด
ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทรศัพท์ 0-3269-5337 โทรสาร 032 - 695180

E-mail: saraban@bankrutcity.go.th
Web Site : WWW.BANKRUTCITY.GO.TH

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กรุณาให้ข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์ของท่าน
ข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน
ชื่อ-นามสกุล
หมายเลขบัตรประชาชน
ใส่เฉพาะตัวเเลข 13 หลัก เช่น 1222233333445
ที่อยู่
E-mail
หมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียน
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
สังกัดหน่วยงาน
จังหวัด
รายละเอียด